Zpracování osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

I.

Správce osobních údajů

Společnost : MAVAGA DESIGN s.r.o. , sídlo : Bašnice 4, 50801 Hořice

IČO: 05005736 DIČ: CZ 05005736

Kontaktní údaje: Sklad( provozovna ) - Bašnice 93, 50801 Hořice

Kontaktní údaje: Jana Valentová Ing, tel: 737 624945 , mail: mavatex@seznam.cz

je od 27.3.2016 zapsána v obchodním rejstříku C 37001 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to vsouvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

III.

Zdroje osobních údajů přímo od subjektů údajů (registrace a nákupy přes eshop, emaily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě jako např facebook, vizitky aj.)

•distributor

•veřejně přístupné rejstříky, seznamy aevidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

IV.

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

•adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje

–např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, emailová adresa a jiné obdobné informace)

•popisné údaje (např. bankovní spojení)

•další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

•údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

V.

Kategorie subjektů údajů

•zákazník správce (pouze u subjektů registrovaných na eshopu)

•zaměstnanec správce

•dopravce

•Dodavatel služby

•jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci

•uchazeč o zaměstnání

VI.

Kategorie příjemců osobních údajů

•velkoobchodníci

•finanční ústavy

•veřejné ústavy

•zpracovatel

•státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

•další příjemci (např. předání osobních údajů dozahraničí–státy EU)

VII.

Účel zpracování osobních údajů

•účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

•jednání o smluvním vztahu

•plnění smlouvy

•ochrana práv správce, příjemce nebo jinýchdotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)

•archivnictví vedené na základě zákona

•výběrová řízení na volná pracovní místa

•plnění zákonných povinností ze strany správce

•ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

VIII.

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů Zpracování osobních údajů provádí správce.

Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. imanuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad

2

pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizačníopatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobnímúdajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

IX.

Doba zpracování osobních údajů V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

 1.Správce uchovává osobní údaje

•po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů(po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 •po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účelymarketing u, nejdéle 10let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2.Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

X. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 •podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy

 •zajišťující služby provozování e-shopu (Shop5.cz a další služby v souvislosti sprovozováním e-shopu,

 •zajišťující marketingové služby.

 Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.Mailchimp

XI.

Poučení Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

•subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

•zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

•zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

•zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

•zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

•zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

XII.

Práva subjektů údajů

1)V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

•účelu zpracování,

•kategorii dotčených osobních údajů,

•příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

•plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

•veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,

•pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

•Požádat správce o vysvětlení.

•Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

•Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.

•Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

•Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

•Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce

 

 

Externí zpracovatelé

Zpracování osobních údajů je prováděno společností mavaga design s.r.o., osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 

Google LLC, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké - anonymní statistika přístupů Google Analytics a služba reCaptcha

Účto : Petr Bartoníček Hořice

případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době naše společnost nevyužívá